BİRLİK GRUP KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPI İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  1. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

     BAŞVURU YÖNTEMİ    BAŞVURU YAPILACAK ADRES    BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
    1. Yazılı Olarak BaşvuruIslak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıylaYıldırım Mah. Şehit Kamil Balkan Cad. No:11/B
Bayrampaşa / İSTANBUL
Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) YoluylaKayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile BaşvuruŞirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle   info@birlikgrupinsaat.comE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  4.Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile BaşvuruMobil imza/eimza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle  info@birlikgrupinsaat.comE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  • Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

  Ad-Soyadı 
T.C. Kimlik No/ Diğer Ülke Vatandaşları İçin Pasaport No veya Kimlik No 
  Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi 
  Cep Telefonu 
  Telefon Numarası 
  Faks Numarası 
  E-posta Adresi 
  • Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
  ☐   Müşteri ☐   Ziyaretçi  ☐  İş ortağı ☐  Diğer:
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:   Konu:
☐ Eski Çalışanım   Çalıştığım Yıllar :   ☐ Diğer:☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih :   ☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz:
  • Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
  • Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

NOT: Birlik İnşaat., kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde KVK Kurul’unca belirlenen tarifedeki ücretleri talep edilebilecektir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

Dökümanı İndirmek İçin Tıklayınız